Локацијата за изградба на објектот е на источниот агол од градежната парцела. Обиколена е од две страни со новопроектирани улици и тоа ул. „Број 4“ и ул.„Број 15“ и сите се реализирани до ниво на асфалтиран коловоз. Улиците околу парцелата се предвидени да се изведат со тротоари со ширина од 1,5 до 2,0м. Влезот со патничко возило во локацијата ќе биде од улицата „Број 4“. Теренот е практично рамен со пад од запад кон исток од 0,5-0,8%. Парцелата на која се предвидува проектираниот објект е со површина од 2511,08м2 додека максималната површина за градење изнесува 640,0м2.

КОМПЛЕКС КАРПОШ 2023- Струмица

Повеќе

Објектот е поставен на локација согласно зададените параметри од Изводот од ДУП за град Струмица, со два станбени влеза ориентирани кон задната страна на објектот и влез со возило од улица „Мајка Тереза“. Објектот е решен со деловен простор во приземјето, а по катовите со станови за живеење.

КОМПЛЕКС КАРПОШ 2- Струмица

Повеќе


Пристап за пешаци во станбената зграда е овозможен од улица “Ѓорѓи Соколов”, а за моторни возила од “Улица 1”. Главниот влез на станбената зграда е ориентиран на западната фасада и истиот се наоѓа на иста висинска кота како и тротоарот. Останатиот дел од приземјето каде се проектирани станбени единици е подигнато од кота на тротоар за 1.20м. Во објектот се проектирани 23 станбени единици односно 11 двособни станови и 11 трособни станови, како и 4 подрумски простории во подзменото ниво и една просторија наменета за електрични инсталации (електрособа).

КОМПЛЕКС КАВАДАРЦИ 1-3

Повеќе

Пристап за пешаци во станбената зграда е овозможен од улица “Ѓорѓи Соколов”, а за моторни возила од “Улица 1”. Главниот влез на станбената зграда е ориентиран на западната фасада и истиот се наоѓа на иста висинска кота како и тротоарот. Останатиот дел од приземјето каде се проектирани станбени единици е подигнато од кота на тротоар за 1.20м. Во објектот се проектирани 23 станбени единици односно 11 двособни станови и 11 трособни станови, како и 4 подрумски простории во подзменото ниво и една просторија наменета за електрични инсталации (електрособа).

КОМПЛЕКС КАВАДАРЦИ 1-4

Повеќе

Пристап за пешаци во станбената зграда е овозможен од улица “Ѓорѓи Соколов”, а за моторни возила од “Улица 1” преку заедничка двонасочна рампа. Главниот влез на станбената зграда е ориентиран на западната фасада и истиот се наоѓа на иста висинска кота како и тротоарот. Останатиот дел од приземјето каде се проектирани станбени единици е подигнато од кота на тротоар за 1.20м. Во објектот се проектирани 23 станбени единици односно 11 двособни станови и 12 трособни станови, како и една просторија наменета за електрични инсталации (електрособа) на ниво на визба.

КОМПЛЕКС КАВАДАРЦИ 1-5

Повеќе

 

 

Локација - Струмица
Ул. Мајка Тереза - Струмица

Котакт телефон:
+389 74 204-204
+389 74 205-205
Емаил:
totalinzenering@gmail.com

Работно време:
Понеделник- Петок
09:00-17:00 часот

Локација - Кавадарци
ул. Ѓорги Соколов